Ochrana osobních údajů

I. Obsah a účel dokumentu

1. V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů

poskytnutých návštěvníky webových stránek www.terapeutickalinka.cz, zájemci o naše služby

nebo klienty.

2. Účelem tohoto dokumentu je seznámit vás (subjekty údajů) s vašimi právy a poskytnout

srozumitelné informace o tom, jak bude s osobními údaji nakládáno.

3. Při zpracování osobních údajů postupujeme podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování

osobních údajů a podle Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecného nařízení o ochraně osobních

údajů, které vstoupilo v účinnost 25.5.2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR.

4. Obsah, který na vás v tomto dokumentu čeká:

I. Obsah a účel dokumentu

II. Správce osobních údajů

III. Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme

IV. K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu a co nás k tomu

opravňuje

V. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

VI. Informace o vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů

VII. Další důležité informace pro uplatnění vašich práv

__________________________________________________________________________

II. Správce osobních údajů

Terapeuticka linka Sluchátko, z.ú.

Sídlo: Jičínská 226/17, Žižkov, 130 00, Praha 3

IČ: 09497595

Statutární orgán-ředitel: Mgr. Jan Pechar

E-mail: psychoterapeutickalinka@gmail.com 


III. Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme

Zpracováváme údaje, které nám sami poskytnete. V konkrétních případech může jít zejména

o poskytnutí údajů při osobním kontaktu, telefonicky, písemně, mailem, v přípravné fázi

nebo při samotném poskytování služeb.

Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musíme mít

váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracováváme jen s vaším souhlasem.

Osobní údaje mohou spadat do kategorie "běžných osobních údajů" anebo může jít o

zvláštní kategorie údajů, tj. citlivé údaje, kdy pro jejich zpracování právní předpisy stanoví

přísnější podmínky.

A. Běžné osobní údaje, které zpracováváme:

Jméno, příjmení, titul, adresa, datum narození, rodné číslo, IČ (jen pokud službu objednáváte

jako podnikatel), telefonní číslo, e-mail, údaje o průběhu poskytování služeb.

B. Zvláštní kategorie osobních údajů ("citlivé" osobní údaje), které zpracováváme:

Údaje o aktuálním zdravotním stavu, anamnéza (tj. minulé údaje o zdravotním stavu,

prodělaných nemocech apod.), údaje o užívaných lécích, údaje o průběhu poskytování

služeb.

IV. K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu a co nás k tomu opravňuje

A. Zpracování osobních údajů za účelem uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností

Abychom s vámi mohli uzavřít smlouvu (včetně smlouvy uzavírané ústně), poskytnout

dohodnuté služby a vést i s tím související komunikaci s vámi, zpracováváme tyto běžné

osobní údaje: Jméno, příjmení, titul, adresa, datum narození, rodné číslo, IČ (jen pokud

službu objednáváte jako podnikatel), telefonní číslo, e-mail, údaje o průběhu poskytování

služeb.

Ke stejnému účelu zpracováváme i tyto zvláštní kategorie osobních údajů: Údaje o aktuálním

zdravotním stavu, anamnéza (tj. minulé údaje o zdravotním stavu, prodělaných nemocech

apod.), údaje o užívaných lécích, údaje o průběhu poskytování služeb.

Právním titulem (oprávněním) pro zpracovávání těchto údajů je přímo plnění smluvních

povinností ze smlouvy uzavřené mezi námi.

K tomuto účelu osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. Po

skončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních

povinností nebo pro účely oprávněného zájmu, jak se dočtete v následujících částech tohoto

dokumentu.

B. Zpracování osobních údajů pro splnění povinností z účetních, daňových a dalších

právních předpisů

Abychom dostáli povinnostem vyplývajícím z platných právních předpisů, zejména v oblasti

účetnictví, daňového práva a archivnictví, zpracováváme tyto údaje: Jméno, příjmení, titul,

adresa, datum narození, IČ (jen pokud službu objednáváte jako podnikatel), údaj o

poskytnutých službách, včetně ceny.

Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy,

které mi povinnost jejich zpracování ukládají.

C. Zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů našich nebo třetí osoby

Oprávněný zájem může pokrývat celou řadu situací. Proto vás informujeme o oprávněných

zájmech, pro které osobní údaje zpracovávám:

  • Oprávněným zájmem je ochrana a prokázání našich práv a právních nároků,

zejména z uzavřených smluv anebo způsobené újmy. Pro tyto účely zpracováváme

osobní údaje po dobu 10 let po ukončení smluvní spolupráce nebo našeho

posledního kontaktu, pokud k uzavření smlouvy nedošlo. Tato lhůta je stanovena

vzhledem k promlčecím lhůtám nároků se zohledněním toho, že se o případném u

soudu uplatněném nároku nemusíme dozvědět hned v okamžiku jeho uplatnění

druhou stranou. Pro tyto účely jsou uchovávány údaje ze smluv a naší vzájemné

komunikace.

Oprávněným zájmem je dále přímý marketing. Pro zasílání informací o mých

službách, novinkách a tipech (obchodní sdělení) budeme zpracovávat tyto osobní

mých klientů: Jméno, příjmení, adresu, e-mail. Zasílání obchodních sdělení na váš

mail můžete odvolat napsáním na uvedený e-mail.

V. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

Osobní údaje budou zpřístupněny příslušným správním orgánům, pokud nám takovou

povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán

oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat), případně jiným kolegům spolupracujícím

v rámci služby poskytované Terapeutickou linkou Sluchátko.

VI. Informace o dalších vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů

A. Právo na přístup k osobním údajům

Jde o právo na potvrzení, zda zpracovávám vaše osobní údaje a pokud ano, pak na přístup

k těmto údajům a informacím o jejich zpracování.

B. Právo na opravu osobních údajů

Jde o právo na to, abych bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se vás

týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních

údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení (ve kterém uvedete údaje úplné).

C. Právo na výmaz osobních údajů (právo "být zapomenut")

V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abych bez

zbytečného odkladu vymazal vaše osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17,

včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede).

D. Právo na omezení zpracování

V případech stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovat, abych omezil zpracování

vašich osobních údajů.

E. Právo na přenositelnost údajů

Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a předat je

jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, máte právo požadovat přímo předání jinému

správci.

F. Právo vznést námitku

V případech, kdy osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů, máte právo

vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudeme údaje zpracovávat,

pokud náš oprávněný zájem nebude převažovat nad našimi zájmy nebo právy a svobodami.

Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek

ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.

G. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se domníváte, že dochází k porušování vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů,

máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i

ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz

VII. Další důležité informace pro uplatnění vašich práv

V případě, že budete mít další dotazy ke zpracování vašich osobních údajů u nás, můžete nás

kontaktovat na e-mailu psychoterapeutickalinka@gmail.com Zprávou na tento mail nebo

zasláním písemného požadavku na naši adresu uvedenou v úvodní části tohoto dokumentu,

můžete také přímo uplatnit vaše práva, o kterých se píše v článku VI. Jen si dovolujeme

upozornit, že pro účely ověření toho, že požadavek je uplatněn opravdu přímo vámi, vás

můžeme poté ještě kontaktovat a totožnost a požadavek si přiměřeným způsobem ověřit.

Totéž platí i pro případnou telefonickou a obdobnou komunikaci.

Aktuální znění tohoto dokumentu naleznete vždy na stránkách www.terapeutickalinka.cz

Toto znění je účinné od 10.9. 2020